Lesvoorwaarden

1. Inschrijven
Aanmelding dient te geschieden via het (digitale) inschrijfformulier. Nadat Kitty Meijer Music de inschrijving ontvangen heeft, ontvangt u binnen een week een ontvangstbevestiging.
De docent stuurt u circa 1 week voor de start van de cursus de status van de cursus met de bijbehorende informatie. Het inschrijfformulier voor jongeren onder de 18 jaar dient te worden ondertekend door een ouder of verzorger (betalingsplichtige).
2. Verbindend verklaring
Door het inschrijfformulier ondertekend te retourneren of digitaal te versturen, verklaart de aspirant-cursist of diens ouder(s) of voogd(en) akkoord te zijn gegaan met de lesvoorwaarden, die zijn te raadplegen op de website van Kitty Meijer Music (www.kittymeijer.com).
De cursist verbindt zich voor een heel schooljaar (jaarcursus van 29 augustus t/m 31 juli) ofwel voor een volledige cursus in geval deze een van het schooljaar afwijkende cursusduur heeft.
3. Beëindiging van de lessen
Beëindiging van de lessen is alleen mogelijk aan het einde van het cursusjaar. Slechts in bijzondere gevallen is tussentijds stopzetten van de lessen mogelijk.
4a. Lesuitval / afwezigheid van de leerling
Bij ziekte of afwezigheid van de leerling dient dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden via de mail of whatsapp. Het is niet mogelijk deze lessen in te halen.
4b. Lesuitval / afwezigheid van de leerling bij 10 lessenkaart
Bij gebruik van een 10 lessenkaart is het mogelijk om lessen te verzetten tot 48 uur van tevoren. Bij ziekte of afwezigheid van de leerling zonder dat dit 48 uur van tevoren is gemeld, is het niet mogelijk om de les in te halen.
5. Lesuitval / afwezigheid van de docent
Bij afwezigheid van de docent wordt de cursist per email op de hoogte gebracht. Er zal geprobeerd worden om de les in te halen. Dit wordt eventueel in de vorm van studio-opnames of workshops gedaan.
Door ziekte van de docent kunnen maximaal 2 lessen per jaar uitvallen. Bij overschrijding hiervan worden de lessen zoveel mogelijk vervangen. In het geval dat er meer dan 2 lessen zijn uitgevallen zal terugbetaling van het lesgeld plaatsvinden. Deze vindt plaats aan het einde van het cursusjaar in juli.
6. Verandering van lesvorm ivm. maatregelen vanuit de overheid
In het geval dat het onmogelijk wordt om de lessen op locatie te geven door maatregelen zoals we kennen bij Covid-19, zullen de lessen online gegeven worden via Zoom, Skype of een ander vergelijkbaar programma.
7. Tarieven
De tarieven zijn op basis van 18- of 36 lessen per schooljaar vanaf september 2022 tenzij anders vermeld en zijn exclusief kosten voor printen en kopieren. Voor volwassen vanaf 21 jaar is het verplicht het BTW-tarief van 21% in rekening te brengen.
8. Betalingscondities
Betaling van de cursussen is mogelijk op de volgende manieren:
– In een keer in oktober
– In twee termijnen (oktober en januari)
– In tien termijnen (maandelijks)
In overleg kan hiervan afgeweken worden.
9. Aansprakelijkheid
Kitty Meijer Music kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal aan lijf of goed (kleding, instrumenten, materialen, werkstukken en vervoersmiddelen) van cursisten en bezoekers.
10. Gebruik van beeld- en geluidsmateriaal
Kitty Meijer Music behoudt zich het recht voor om geluid- en beeldmateriaal van cursisten te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden. Wanneer u daar op voorhand bezwaar tegen heeft, dan verzoeken wij u ons daarvan direct bij aanvang van de cursus in kennis te stellen. Wanneer u bezwaar maakt tegen het specifieke gebruik van bepaald beeld- of geluidsmateriaal, dan verzoeken wij u ons eveneens daarover te informeren.
11. Gebruik van gegevens
Kitty Meijer Music gebruikt de gegevens verkregen vanuit het proeflesformulier en het inschrijfformulier om contact te kunnen opnemen met leerlingen en om van tevoren een beeld te kunnen vormen van de leerling, zodat er beter aangesloten kan worden bij de vraag. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de factuur voor de lessen op correcte wijze te kunnen vormgeven. De gegevens worden enkel ingezien door docenten werkzaam voor Kitty Meijer Music, behalve als aangegeven wordt dat de leerling zijn gegevens onderling met andere leerlingen van Kitty Meijer Music wil delen. In dat geval wordt de naam, het telefoonnummer en emailadres gedeeld met andere leerlingen van dezelfde docent.